$600 HAY $2000

[$600 HAY $2000] Ở Mỹ người ta đang tranh luận dân sẽ được trợ cấp $600 hay $2,000. Còn ở Việt Nam thì gói cứu trợ COVID-19 đã trôi vào quên lãng. [30.12.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

600-hay-2000