PASSPORT, SỔ THÔNG HÀNH VÀ HỘ CHIẾU

[PASSPORT, SỔ THÔNG HÀNH VÀ HỘ CHIẾU] Trước 1975 thì Việt Nam dùng thuật ngữ “Sổ Thông Hành” cho từ Passport. Nhưng bây giờ thì lại dùng “Hộ Chiếu.”

  1. Thông Hành – Đi thông qua, xuyên qua, thường là biên giới hay quốc gia khác.
  2. Hộ Chiếu – Hộ là gia đình, Chiếu là đối chiếu.

Theo tìm hiểu tìm nguyên nhân vì sao gọi là “Hộ Chiếu” là nó dựa trên Hộ Khẩu, cơ chế kiểm soát dân chúng của Trung Quốc thời CNXH. Việt Nam áp dụng mô hình tương tự để cai trị. Nó không mang ý nghĩa “đi đó đây xuyên biên giới” mà chỉ dùng để chứng minh danh tính.

Cho nên dùng “Hộ Chiếu” để dịch từ Passport có lẽ là sai lầm vì ý nghĩa khác hoàn toàn. [20.11.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

vnpassport