HỘ CHIẾU MỚI CỦA ĐÀI LOAN

[HỘ CHIẾU MỚI CỦA ĐÀI LOAN] Để khẳng định chủ quyền và tạo hình ảnh mới, Đài Loan đã bỏ chữ “Republic of China” trên hộ chiếu và nhấn mạnh Taiwan. Chừng nào Việt Nam bỏ dòng chữ “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa” thì tôi mới tin chính phủ muốn cải tiến. [20.11.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

taiwan-Passport