90% BHXH DÙNG ĐỂ MUA TRÁI PHIẾU

[90% BHXH DÙNG ĐỂ MUA TRÁI PHIẾU] 90% tiền Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội được dùng để mua trái phiếu chính phủ. Nhà nước kiêm luôn vai trò thu thuế, in tiền, phát nợ, tự trả nợ và tự xóa nợ. Khôn vậy ai chơi lại? [18.11.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

bhxh