HỌC PHÍ, VIỆT NAM LÀ TƯ BẢN HAY CỘNG SẢN

[HỌC PHÍ, VIỆT NAM LÀ TƯ BẢN HAY CỘNG SẢN] Ở các nước tư bản giãy chết, học sinh đi học miễn phí. Còn ở nước CHXHCNVN Việt Nam, học phí tăng chóng mặt. Cuối cùng ai là tư bản, ai là CNXH? [12.11.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

hocPhi