SINGAPORE ĐỘC TÀI

[SINGAPORE ĐỘC TÀI] Sao nhiều người hay đem Singapore ra làm ví dụ thành công của độc tài. Đúng là gia đình họ Lý cầm quyền lâu nhưng đất nước vẫn có tự do ngôn luận, tam quyền phân lập, kinh tế thị trường, tư hữu và đảng đối lập. Vậy độc tài ở chỗ nào?

Độc tài đúng nghĩa là khi những yếu tố đó thiếu vắng trong cơ chế, như ở Trung Quốc hay Việt Nam, nơi một đảng nắm toàn quyền và kiểm soát tất cả trong đời sống. Còn nếu dùng Singapore để biện hộ cho độc tài thì quá sai và thiếu hiểu biết. [09.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

singapore