HỘ CHIẾU VIỆT NAM VÀ CAMBODIA

[HỘ CHIẾU VIỆT NAM VÀ CAMBODIA] Người Việt Nam vì lý do nào đó hay lấy Campuchia hoặc “Miên” để làm tiêu chuẩn cho cái nghèo và xấu. Chúng ta hay nói “Xấu như Miên,” “Đen như Miên” hay “Đồ Miên mọi.”

Nhưng có lẽ trong tương lai sẽ phải ngượng miệng vì họ sắp qua mặt chúng ta rồi. Không cần nhìn đâu xa, bây giờ lấy hộ chiếu đem ra so cũng thấy.

Hộ chiếu Cambodia được đi 49 nước. Trong đó 12 miễn visa còn 37 thì cấp khi đến. Còn cuốn màu xanh của Việt Nam chỉ đi được 47. Trong đó 11 miễn còn 36 thì cấp khi đến.

Giờ ai khinh ai? [10.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

campuchia