96 TRIỆU NGƯỜI VIỆT NAM THUA 32 DÂN TỘC KHÁC

[96 TRIỆU NGƯỜI VIỆT NAM THUA 32 DÂN TỘC KHÁC] Tự nhiên làm tấm ảnh thông tin này thì thấy nhục. Về dân số thì chúng ta có hơn 96 triệu dân. Nhưng hiện tại tổng quy mô kinh tế xét bằng GDP của Việt Nam $261 tỷ lại nhỏ hơn 32 quốc gia khác có dân số ít hơn.

Ấn tượng nhất thì có lẽ là những nước sau.

  1. Singapore, 5.5 triệu dân, $362 tỷ.
  2. Hong Kong, 7.5 triệu dân, $373 tỷ.
  3. Norway, 5 triệu dân, $417 tỷ.
  4. Finland, 5.5 triệu dân, $269 tỷ.
  5. Ireland, 6 triệu dân, $384 tỷ.

Nhiều nước có dân số ít hơn Sài Gòn hoặc Hà Nội, nhưng họ vẫn trên chúng ta. Còn gì nhục bằng. Một quốc gia nhưng lại thua một “thành phố.” [08.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

vnm