TRỢ CẤP COVID-19

[TRỢ CẤP COVID-19] Đây chỉ so sánh nhẹ thôi, coi các nước khác trợ cấp công dân ra sao khi khủng hoảng xảy ra.

  1. Việt Nam – 1.8 tr/người, hiện tại chưa thấy chuyển.
  2. Mỹ – $1,200/người, tầm 28 tr VND, đã chuyển.
  3. Canada – $2,000 CAD, tầm $1,400 USD hoặc 33 tr VND, đã chuyển.
  4. Australia – Tầm $750 AUD, tương đương 11 tr VND, đã chuyển.
  5. Châu Âu – 75-90% lương, đã triển khai.

Đó là chưa tính những phúc lợi khác như y tế, giáo dục và hưu trí. Đứng đầu có lẽ là Châu Âu, sau đó là khối Anglo. Chừng nào Việt Nam mới được như vậy? [23.4.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

covidaid