CHINA VS HONG KONG – XUNG ĐỘT LÝ TƯỞNG

[CHINA VS HONG KONG – XUNG ĐỘT LÝ TƯỞNG] Nếu cần minh chứng cho thấy sự khác biệt giữa hai hệ tư tưởng thì hãy nhìn Trung Quốc và Hong Kong. Cùng một dân tộc và văn hoá nhưng lại có hai lý tưởng khác nhau. Khi người dân Đại Lục quảng bá cho một chế độ toàn trị thì người dân Hong Kong lại muốn tự do.

Đây là một đoạn nói chuyện giữa hai bạn trẻ Trung Quốc và Hong Kong tại một cuộc biểu tình ở Melbourne, Australia. Nó cho thấy hai phiên bản của một dân tộc.

China Commie Boy: “You, you deserve the freedom we give you.” [“Mày, mày được hưởng cái tự do tụi tao ban phát cho mày.”]

Hong Kong Freedom Girl: “No. One country, two systems. If you can’t respect that then why are you in Australia for the freedom? Why don’t you stay in the Great China.” [“Không. Một đất nước, hai chế độ. Nếu bạn không tôn trọng điều đó thì tại sao lại ở Australia để hưởng tự do? Sao không ở lại nước Trung Quốc Vĩ Đại chứ?”]

Sự khác biệt quá rõ ràng. Hong Kong và Trung Quốc tuy một nhưng là hai.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

hk-vs-china