START-UP ĐƯỢC MIỄN THUẾ

START-UP ĐƯỢC MIỄN THUẾ – Đây là ví dụ của mị dân đỉnh cao. Chính phủ thông báo chính thức là các startup công nghệ ở Việt Nam sẽ được miễn thế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

Thật cảm động nhưng cái này có vấn đề. Theo nhiều báo cáo thì 90% các start-up lỗ trong 5 năm đầu. Những năm tiếp thì đa số theo đuổi chiến lược tăng trưởng chứ không phải sinh lãi. Vậy chính sách ‘miễn thuế’ ở đây đâu có ý nghĩa gì vì đa số startup đâu có lời mà trả thuế?

Có nhiều cách để chính phủ thu tiền thuế chứ không phải thông qua lợi nhuận. Họ sẽ thu từ: thuế bảo hiểm xã hôi, thuế VAT, thuế môn bài và nếu mấy cán bộ ở Sở thuế rảnh rảnh đi vòng vòng kiểm tra thì thu thêm ‘thuế phong bì.’

Muốn giúp cộng động doanh nghiệp thì hãy làm nhỏ lại bộ máy hành chính và đơn giản hoá thủ tục. Đừng làm nhiều bạn trẻ ảo tưởng nữa.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

tax