CHUẨN HÓA RỦI RO

CHUẨN HÓA RỦI RO – Tôi rất khó chịu và thấy lạ khi những bạn phân tích sử dụng những công thức chẳng liên quan gì để nói về rủi ro. CAPM, volatility, standard dev, R-square hay beta.

Những cái đó không sai. Nhưng từ góc nhìn Chuẩn Hóa Rủi Ro thì định nghĩa lại khác. Rủi ro là gì? Rủi ro là số tiền bạn chấp nhận sẽ mất nếu giao dịch thất bại. Nó được quyết định bởi những thứ trên, nếu bạn sử dụng nó để quy ra rủi ro. Nhưng rủi ro vẫn chỉ là số tiền bạn chấp nhận sẽ mất. Đó là số tiền tối đa bạn chịu lỗ.

Ví dụ. Bạn bỏ $100 vào mã MWG với tổng giá cắt lỗ $5, thì $5 đó là rủi ro của bạn. Vì bạn chấp nhận mất $5 đó nếu giá cả đổi hướng. Đừng nói về những thứ khác, vì nó chẳng liên quan.

Chuẩn hóa rủi ro là khi bạn đưa ra quy trình tiêu chuẩn để công bằng tất cả giao dịch bạn làm, không thiên vị cái này. Nếu bạn có $100, chuẩn hóa bằng cách mỗi giao dịch chịu lỗ tối đa là $2, thì Rủi Ro 2% là mức chuẩn hóa của bạn.

Đừng suy nghĩ về rủi ro với những công thức hay cách nào khác. Hãy nhìn rủi ro là số tiền tối đa bạn chấp nhận mất khi lỗ. Khi nhìn từ góc nhìn này thì mọi thứ sẽ rõ ràng hơn.

Tự coi rồi hỏi bản thân: Mức lỗ tối đa của bạn là nhiêu? Cá rằng đa số người không hề có câu trả lời.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

CHUẨN HÓA RỦI RO was originally published on Cafe Ku Búa