SỰ VÔ LÝ CỦA HỘ KHẨU – NHỨC NÃO

[SỰ VÔ LÝ CỦA HỘ KHẨU – NHỨC NÃO] Hack não. Đố ai trả lời được
 
1. Muốn làm công dân phải có hộ khẩu.
2. Muốn có hộ khẩu thì phải là công dân.
3. Không có hộ khẩu thì không phải công dân.
4. Muốn có hộ khẩu phải có nhà.
5. Muốn có nhà phải có hộ khẩu.
6. Không có hộ khẩu là không có nhà.
7. Không có nhà thì không có hộ khẩu.
 
Vậy Hộ Khẩu với Cái Nhà – Cái nào đi trước?
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa

SỰ VÔ LÝ CỦA HỘ KHẨU – NHỨC NÃO was originally published on Cafe Ku Búa