NHÀ VUA VS NHÀ SẢN

[NHÀ VUA VS NHÀ SẢN] Là một người tôn vinh tự do, tôi phản đối tất cả cơ chế quyền lực độc tài nào. Trong đó có CS, phát xít và chế độ phong kiến – vua chúa. Nhưng để công bằng, chúng ta hãy so sánh Nhà Vúa với Nhà Sản, coi cái nhà hơn nhà nào nhé. Xin lưu ý, Nhà Vua ở đây là Nhà Vua Việt Nam, tức các vị Vua của mọi thời đại nói chung.

  1. Nhà Vua lãnh đạo đất nước. Nhà Sản lãnh đạo tổ chức và lý tưởng CS.
  2. Nhà Vua tuyển dụng nhân tài từ mọi tầng lớp. Nhà Sản tuyển dụng nhân tài Nhà Sản.
  3. Nhà Vua đánh giặc cứu nước. Nhà Sản giúp giặc chiếm nước.
  4. Nhà Vua lấy Trời và Phật là nền tảng. Nhà Sản lấy CNXH làm nền tảng.
  5. Nhà Vua trung thành với nước. Nhà Sản trung thành với tổ chức CS.
  6. Nhà Vua mở rộng lãnh thổ. Nhà Sản bán lãnh thổ cho giặc.
  7. Nhà Vua coi trọng giáo dục toàn dân. Nhà Sản coi trọng giáo dục ngu dân.
  8. Nhà Vua không có “5 Điều Nhà Vua Dạy.” Nhà Sản có “5 Điều Bác Dạy.”
  9. Nhà Vua không chia rẽ người dân. Nhà Sản chia rẽ bằng hộ khẩu và sơ yếu lý lịch.
  10. Nhà Vua cai trị nhưng không ai vượt biên. Nhà Sản cai trị thì 2 triệu người vượt biên.

Khi Nhà Vua cầm quyền thì dân không phải ăn đồ ăn hóa chất, môi trường không bị ô nhiễm và dân tộc không bị lưu vong. Khi Nhà Sản cai trị thì người dân và đất nước phải làm nô lệ cho người khác. Vậy giữa Nhà Vua và Nhà Sản, bạn chọn ai?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
21105613_1931453587074944_1680109772240119268_n