ĐIỂM CHUẨN 30.5 cho HV An Ninh – Tự hào đéo gì?

[ĐIỂM CHUẨN 30.5 cho HV An Ninh – Tự hào đéo gì?] Năm nay trong kỳ thi xét tuyển đại học có một điều quái lạ. Đó vài trường và vài ngành có điểm chuẩn trên mức tối đa 30. Khi thi thì học sinh chỉ có thể lấy tối đa 30 điểm thôi. Vậy thì làm sao có điểm chuẩn trên 30 được? Đó là bạn phải được cộng điểm. Đó là những học sinh vùng xa vùng sâu, con thương binh, nhà có công với cách mạng, học sinh giỏi. Nếu bạn ở thành phố thì hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng có đó không quan trọng.
Điều đáng lo ngại là điểm chuẩn để thi vô trường Cảnh Sát, An Ninh và Quân Đội ngày càng cao. Trong khi điểm chuẩn để vào sư phạm thì giảm. Nhìn thì chúng ta có thể thấy điều gì?

  1. Dân xứ này ai cũng muốn làm quan. Ai cũng muốn cái “oai” làm công an.
  2. Ai cũng muốn quyền lực và sẵn sàng tham gia vào đội ngũ CS.
  3. Điểm chuẩn cao thì các học sinh tài giỏi nhất lại vô các trường vô ích đó để học.
  4. Các trường đó sản xuất ra cái gì, phục vụ cái gì cho nền kinh tế. Nó chỉ phục vụ CS.
  5. Các trường an ninh và cảnh sát luôn thu hút tiền và chất xám rất mạnh.

Họ tự hào về điều gì? Họ tự hào vì sắp được vào đội ngũ an ninh để bảo vệ Tổ Chức. Họ tự hào vì mình sẽ an phận trong cái biên chế nhà nước. Họ tự hào vì họ sẽ sống bám vào tiền thuế của dân. Họ tự hào vì sẽ có trong tay quyền lực. Họ tự hào vì họ không cần sản xuất ra hàng hóa hay dịch vụ gì. Họ tự hào để làm công cụ của người khác. Nói nghe đi, bạn tự hào về điều gì?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
20476440_614715175583243_5687276362457304230_n