QUÂN ĐỘI của nước Cộng Hòa Liên Bang Việt Nam

[QUÂN ĐỘI của nước Cộng Hòa Liên Bang Việt Nam]Một bạn độc giả mới hỏi tôi một câu rất hay về cơ chế liên bang và quân đội: “Dưới cơ chế cộng hòa liên bang, thì quân đội sẽ ra sao?” Tôi xin trả lời. Dưới cơ chế Cộng Hòa Liên Bang thì Quân Đội sẽ:

 1. Chia ra 2 phần – Quân Đội Quốc Gia (Chuyên Nghiệp) và Quân Đội Dự Bị (Nghiệp Dư).
 2. Quân Đội Chuyên Nghiệp thuộc chính phủ liên bang. Lấy kinh phí từ liên bang.
 3. Quân Đội Dự Bị thì lấy kinh phí từ tiểu bang.
 4. Quân Đội Chuyên Nghiệp tuyển quân trên toàn quốc.
 5. Quân Đội Dự Bị tuyển quân ở cấp tiểu bang và chỉ nghe lệnh của ban lập pháp tiểu bang.
 6. Muốn ra lệnh cho Quân Đội Quốc Gia thì cần thông qua Quốc Hội Liên Bang và Sắc Lệnh Tổng Thống (Hành Pháp).
 7. Muốn ra lệnh cho Quân Đội Dự Bị thì cần thông qua Ban Hành Pháp Tiểu Bang và Thống Đốc Tiểu Bang (Hành Pháp).
 8. Các tướng tá không được tham gia trong ban lập pháp hoặc hành pháp trong suốt sự nghiệp quân sự của mình. Sau khi giải nghiệp thì phải chờ 5-10 năm trước khi tham gia trong ban hành pháp và lập pháp.
 9. Quân Đội Quốc Gia muốn phản quốc thì phải chống lại Quân Đội Dự Bị của tiểu bang.
 10. Tổng Thống nào muốn làm loạn thì phải chống lại các tiểu bang khác, mỗi bang đều có quân đội riêng.

Đây là cách cơ chế Cộng Hòa Liên Bang sẽ vô hiệu hóa quyền lực Quân Đội:

 1. Quân Đội Quốc Gia không được làm kinh tế.
 2. Quân Đội Quốc Gia lấy kinh phí từ chính phủ Liên Bang. Nhưng chính phủ Liên Bang lấy kinh phí từ các tiểu bang. Nên các tiểu bang luôn kiểm soát liên bang.
 3. Các tướng tá chỉ được chỉ huy Quân Đội Quốc Gia. Muốn tuyển thêm quân phải xin phép Ban Hành Pháp của tiểu bang. Nên ai muốn làm loạn thì vô cùng khó.

Dưới cơ chế Cộng Hòa Liên Bang, quyền lực sẽ được phân chia ra nhiều mảnh. Không ai sẽ nắm toàn quyền. Không có một tướng tá nào sẽ nắm quyền chỉ huy quân đội Quốc Gia và Dự Bị cùng lúc. Và tổng thống nếu muốn ra lệnh cho quân đội phải thông qua Quốc Hội, làm theo đúng quyền hạn. Muốn tuyên chiến thì phải kêu Quốc Hội tuyên chiến. Đó là cách cơ chế Cộng Hòa Liên Bang điều hành quân đội.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa