Về biến đổi khí hậu

[Về biến đổi khí hậu] Phiền ai đó trả lời những câu hỏi sau:
1) Nếu con người tạo ra biến đổi khí hậu, thì con người góp bao nhiêu phần trăm?
2) Nếu con người tạo ra biến đổi khí hậu, thì tại sao trước đây có Kỷ Băng Hà rồi hết, tại sao có thời ấm lên Trung Cổ rồi hết. Rồi bây giờ có khác gì?
3) Nếu con người tạo ra biến đổi khí hậu, thì mấy chính sách như “thuế môi trường” sẽ có bao nhiêu tác động?
4) Nếu con người tạo ra biến đổi khí hậu, thì tại sao trước đây gọi là “ấm lên toàn cầu” nhưng bây giờ lại gọi là “biến đổi khí hậu?”
5) Và nếu con người tạo ra biến đổi khí hậu, thì nếu con người chết hết thì có ngừng biến đổi khí hậu không?
 
Tôi hỏi hoài, Google hoài mà không có ai trả lời được. Tiếc hết sức.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa