Thủ phạm của tội ác trong thế kỷ 20

[Thủ phạm của tội ác trong thế kỷ 20] Là một người học và đọc lịch sử ở Trường Đời, tôi để ý là trong lịch sử thế kỷ 20 tất cả những tội ác và đau khổ đa phần được gây ra bởi những nhóm và thứ sau đây:
1) Đế độ quân chủ – thế chiến thứ nhất
2) Chế độ phát xít (quốc xã) – thế chiến thứ 2
3) Chế độ cộng sản – chiến tranh Hàn Quốc và Việt Nam, nạn đói Trung Quốc và Liên Xô, chiến tranh lạnh.
4) Hồi Giáo
5) Chủ nghĩa vô thần và thế tục
6) Kinh tế Keynesian – tương tự như CNXH, nó cho chính phủ cái cớ để bành trướng.
7) Chính sách nới lòng tiền tệ – nó cho chính phủ cái cớ để in tiền và loại bỏ tiêu chuẩn vàng khỏi tiền tệ quốc gia.
8) Đảng Dân Chủ Mỹ – sự thất bại ở Việt Nam và Iraq, sự nổi dậy của Nga và Tàu đều xảy ra dưới lãnh đạo của Đảng Dân Chủ.
 
Đó. Thiên Chúa Giáo không phải là vấn đề, vô thần và độc tài mới là vấn đề. Chủ nghĩa tư bản cũng không phải là thủ phạm, CNXH và kinh tế Keynes mới là thủ phạm. Đảng Cộng Hòa đã không tạo ra xung đột, thủ phạm là Đảng Dân Chủ.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa