HÈN – Làm chính trị hèn

[HÈN – Làm chính trị hèn] Cái này Tư Sang nói đúng. Mấy đứa làm chính trị ở Việt Nam hèn quá, hèn quá. Làm chính trị gì mà:
1) Làm chính trị gì mà có ban Tuyên Giáo để định hướng dư luận. Hèn.
2) Làm chính trị gì mà có đội ngũ mấy chục ngàn Dư Luận Viên để thao túng dư luận. Hèn.
3) Làm chính trị gì mà không cho người ta cạnh tranh. Viết luật hợp pháp hóa sự độc tài. Hèn.
4) Làm chính trị gì mà bắt bớ tất cả những ai chỉ trích mình, kêu họ là phản động. Hèn.
5) Làm chính trị gì mà không dám tranh luận. Hèn.
6) Làm chính trị gì mà mỗi lần ai comment phản biện thì xóa, block. Hèn.
7) Làm chính trị gì mà không viết nổi một bài logic ra hồn. Hèn. Lồn, cái này ngu.
8) Làm chính trị gì mà chỉ biết chửi dân ngu mà không chửi người cai trị ngu. Hèn.
9) Làm chính trị gì mà phải ép học sinh học tư tưởng theo ý mình. Hèn.
10) Và cuối cùng, làm chính trị gì mà chạy chọt để vô biên chế, mua chức quyền chứ không bao giờ được ai bầu chọn vô. Hèn.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
vvvv