Người CS có thể làm người tử tế không

[Người CS có thể làm người tử tế không] Trên đời này liệu có khái niệm “người CS tử tế” không? Vì sao một người CS không thể nào trở thành người tử tế được? Vì anh ta chỉ có thể trung thành với tổ chức chính trị và không thể nào trung thành với bất cứ một quốc gia hay dân tộc nào cả. Vậy một người CS có thể trở thành người tốt không? Có thể, nhưng khó. Nếu xem xét thì càng không thể. Đơn giản, vì:

  1. Xét về thần học (tôn giáo) thì người CS không công nhận bất cứ một tôn giáo nào cả. Anh ta chỉ có lý tưởng CS, đảng và lãnh tụ.
  2. Xét về sách vỡ thì người CS chỉ coi trọng cuốn Das Capital và Tuyên Ngôn CS của Karl Marx. Tất cả cuốn sách khác đều vô nghĩa, nhất là Kinh Thánh.
  3. Xét về logic thì không, vì lý tưởng CS yêu cầu con người phải gian dối và dùng bạo lực để thi hành.
  4. Xét về tình cảm thì không, vì chân lý CS là coi mọi nhà tư sản là kẻ thù.
  5. Xét Về tâm trí thì không, vì người CS trở thành người CS để kiếm lợi cho họ bằng cách sử dụng nguyên lý CS.
  6. Xét về tài chính thì không, vì người CS đã tốn bao nhiêu tiền bạc để trở thành người CS, giờ họ phải lấy lại vốn.
  7. Xét về địa lý thì không, vì người CS không có quốc gia mà chỉ có khối CS, khái niệm quốc gia không tồn tại.
  8. Xét về gia đình thì không, vì gia đình luôn đi sau lý tưởng. Nên nhiều người CS sẵn lòng đấu tố gia đình mình.
  9. Xét về mặt quan hệ xã hội thì không, vì nếu một người CS trở nên tử tế thì anh ta sẽ bị đồng nghiệp tẩy chay, ghét bỏ và từ mặt.
  10. Và xét về tinh thần đạo đức thì không, vì người CS sống theo nguyên lý “kết quả biện bộ cho phương pháp.” Đạo đức và tinh thần chẳng có nghĩa gì nếu nó làm cản trở lý tưởng.

Vì vậy cho nên, một người CS không thể nào trở thành một người tử tế được. Một người không thể nào theo đuổi lý tưởng CS và làm một người tốt trong xã hội được. Vì lý tưởng và đạo đức luôn đối nghịch nhau. Nên một con người phải lựa chọn làm người CS hoặc một người tử tế chứ không thể nào làm cả hai.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa