Muốn giúp người Việt Nam

[Muốn giúp người Việt Nam] Muốn giúp người Việt Nam thì không phải là biến 0.1% họ thành Việt kiều hay sống lưu vong. Cũng không phải là đi vòng vòng vận động tỵ nạn chính trị. Cũng không phải là viện trợ tiền xóa đói giảm nghèo. Cũng không phải là mở cửa biên giới để nhận người nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp. Cũng không phải là trao học bổng cho sinh viên của họ.
 
Cách để giúp người Việt Nam là:
1) Cho họ thấy là chủ Chủ Nghĩa Tư Bản và Thị Trường Tự Do mới có thể xóa đói giảm nghèo.
2) Không đàm phán với chính phủ của họ cũng như không đem lợi ích cho chính phủ của họ.
3) Trừng phạt những lãnh đạo nào của họ đang vi phạm nhân quyền.
4) Không ký kết bất cứ hiệp ước thương mại nào trừ khi có sự cải thiện về văn minh chính trị.
5) Không chấp nhận bất cứ công dân nào của họ mà vi phạm pháp luật ở ngoài nước.
 
Muốn giúp họ thì hãy hỗ trợ họ về mặt chính trị. Thay vì vớt vài con cá qua cái áo khác thì hãy đưa họ dụng cụ, kiến thức và phương pháp để mấy con cá đó tự làm sạch cái ao của mình. Giúp họ sống ở đất nước họ chứ không phải đưa họ đi nơi khác.
 
PS: Và cũng không phải là ngồi bên ngoài chửi đỏng hay chửi Donald Trump, ông ta là niềm hy vọng cho nhân loại duy nhất hiện tại 😀
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa