Feminism is important to me because I am a Conservative

[Phiên bản Việt ở dưới]
Feminism is important to me because I believe that everyone is equal before the law regardless of
their gender.
Feminism is important to me because I believe that women should be paid based on their productivity, in whatever field or occupation.
Feminism is important to me because it was capitalism and the free market that liberated women and gave them self-determination.
Feminism is important to me because I oppose the Islamic oppression of women.
Feminism is important to me because when a Muslim girl is forced to marry a stranger, get acid thrown on their face or being stoned to death, that is an insult to all of humanity.
Feminism is important to me because I know that being a mother is one of the most hardest jobs and I want to honor motherhood and protect the child inside her womb.
Feminism is important to me because I know that women care about other important issues other than abortion, their vagina or the right to use male toilet.
Feminism is important to me because I oppose to the idea that only the left/liberal or the Democratic Party is the only force that protects women.
Feminism is important to me because the left/liberal, the Democratic Party and other feminist organizations have exploited women for political purposes for too long.
Feminism is important to me because I believe that women are not tool to be used by anyone for political purposes.
Feminism is important to me because I am a Conservative (Republican).
It is the left that are abusing and exploiting women for personal gain. It is the left that are using women and feminism to gain political vote. It is the left that are silent when women are being oppressed in Muslim countries. It is the left that are putting women in danger. The only force that have protected and honored women and feminism is the Conservatives. Feminism is important to me because I am a Conservative.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
 
Nữ Quyền rất quan trọng với tôi bởi vì tôi là một người Cánh Hữu (Cộng Hòa)
Nữ Quyền rất quan trọng với tôi bởi vì tôi tin rằng mọi con người đều bình đẳng trước pháp luật bất chấp giới tính họ là gì.
Nữ Quyền rất quan trọng với tôi bởi vì phụ nữ nên được trả lương theo đúng năng suất của họ, bất chấp trong ngành nghề gì.
Nữ Quyền rất quan trọng với tôi bởi vì chính chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do đã giải phóng phụ nữ khỏi sự kiểm soát và cho họ quyền tự chủ.
Nữ Quyền rất quan trọng với tôi bởi vì tôi phản đối những hành động đàn áp phụ nữ của Hồi Giáo.
Nữ Quyền rất quan trọng với tôi bởi vì khi một cô gái Hồi Giáo bị ép kết hôn với người lạ, bị tạt axit hay bị ném đá đến chết, điều đó xúc phạm đến tất cả nhân loại.
Nữ Quyền rất quan trọng với tôi bởi vì làm mẹ là một trong những công việc khó nhất trên đời và tôi muốn tôn vinh người mẹ và bảo vệ đứa con trong bụng mẹ.
Nữ Quyền rất quan trọng với tôi bởi vì phụ nữ coi trọng nhiều vấn đề hơn là phá thai, âm đạo của họ hay  quyền để đi toilet ở nhà vệ sinh nam.
Nữ Quyền rất quan trọng với tôi bởi vì tôi phản đối lập luận rằng chỉ có phe cánh tả hay Đảng Dân Chủ mới là lực lượng duy nhất bảo vệ phụ nữ.
Nữ Quyền rất quan trọng với tôi bởi vì  phe cánh tả, Đảng Dân Chủ và các tổ chức lợi ích đã bóc lột họ quá lâu vì lợi ích riêng.Nữ Quyền rất quan trọng với tôi bởi vì
Nữ Quyền rất quan trọng với tôi bởi vì tôi tin rằng phụ nữ không phải là công cụ để bất cứ ai lợi dụng cho mục đích chính trị.
Nữ Quyền rất quan trọng với tôi bởi vì tôi là một người Cánh Hữu (Cộng Hòa).
Chính phe cánh tả đang bóc lột và lợi dụng phụ nữ để trích lợi ích cho bản thân. Chính phe cánh tả đang sử dụng phụ nữ và nữ quyền để làm công cụ chính trị để kiếm phiếu. Chính phe cánh tả đã im lặng làm ngơ trước sự đàn áp phụ nữ ở các nước Hồi Giáo. Chính phe cánh tả đang đưa phụ nữ vào sự nguy hiểm. Lực lượng duy nhất mà đã lên tiếng bảo vệ và tôn vinh nữ quyền chính là Cánh Hữu. Nữ Quyền rất quan trọng với tôi bởi vì tôi là một người Cánh Hữu (Cộng Hòa).
Ku Búa @ Cafe Ku Búa