10 cách để "Cánh Hữu Hóa" thanh niên Việt Nam

10 ways to “Conservatise” Vietnamese youths

 1. Use Ronald Reagan’s speeches in English classes, instead of Barack Hussein Obama’s.
 2. Encourage them watch Milton Friedman’s Free To Choose series.
 3. Encourage them learn about capitalism, free market, US Declaration of Independence, etc instead of feminism, environmentalism, social justice.
 4. Encourage them watch Prager University clip, translated into Vietnamese by Cafe Ku Búa.
 5. Encourage them read National Review, Breitbart, Daily Wire, Daily Caller, etc instead of the New York Times.
 6. Encourage them to watch Fox News instead of the BBC and CNN.
 7. Show them a clip of an actual abortion operation, so they think twice before chanting “pro choice.”
 8. Encourage them to listen to Michael Savage, Rush Limbaugh and Sean Hannity.
 9. Never give anything away for free, make them pay for it.
 10. Encourage them to start a business instead of getting a job in government or non-profit.

That is how we will have generations of Vietnamese Conservatives.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
 
10 cách để “Cánh Hữu Hóa” thanh niên Việt Nam

 1. Sử dụng các bài diễn văn của Ronald Reagan trong lớp Anh Văn, thay vì các bài diễn văn của Barack Hussein Obama.
 2. Khuyến khích họ coi tập phim kinh tế Free To Choose (Tự do lựa chọn) của Milton Friedman.
 3. Khuyến khích họ học về chủ nghĩa tư bản, thị trường tự do, Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ, thay vì những thứ ruồi bu như chủ nghĩa nữ quyền, môi trường, công lý xã hội.
 4. Khuyến khích họ coi các clip của Prager University, nhiều clip đã được chuyển ngữ bởi Café Ku Búa.
 5. Khuyến khích họ đọc National Review, Breitbart, Daily Wire, thay vì tờ cánh tả New York Times.
 6. Khuyến khích họ coi Fox News thay vì BBC hay CNN.
 7. Cho họ xem clip của một cuộc phẫu thuật phá thai, để họ phải nguy nghĩ lại hành động đó.
 8. Khuyến khích họ nghe chương trình radio của Michael Savage, Rush Limbaugh và Sean Hannity.
 9. Đừng bao giờ cho họ miễn phí bất cứ một cái gì, ép họ phải chi trả cho nó.
 10. Khuyến khích họ khởi nghiệp kinh doanh, thay vì chui vô biên chế nhà nước hoặc các tổ chức phi lợi nhuận.

Đó là cách chúng ta sẽ có những thế hệ Cánh Hữu Việt Nam. Thêm nữa, khuyến khích họ đọc Cafe Ku Búa 😀
Ku Búa @ Café Ku Búa