Cẩm nang về chiến tranh Việt Nam – 1.5 Hãy cẩn trọng nếu một đất nước thêm vào từ “Của Nhân Dân” hay “Dân Chủ” trong tên của họ

1.5 Hãy cẩn trọng nếu một đất nước thêm vào từ “Của Nhân Dân” hay “Dân Chủ” trong tên của họ

Trước tiên, bạn chỉ cần nhớ miền Bắc Việt Nam (CS, kẻ thù của Mỹ trừ phe cánh Tả/ thân cộng) và miền Nam Việt Nam (không phải CS; được hỗ trợ bởi những người có chung ý thức hệ).
Việt Nam Cộng Hòa (ban đầu là “Nhà Nước Việt Nam”) đã được quốc tế công nhận vào năm 1950. Thủ đô là Sài Gòn, mãi đến năm 1975 đổi tên thành thành phố HCM sau khi miền Bắc Việt Nam đô hộ miền Nam Việt Nam, điều mà phe cánh tả Mỹ từ chối kêu gọi là một cuộc xâm chiếm, kéo dài khoảng hai mươi năm. Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa.
Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam (DRV – Democratic Republic of Vietnam) đã được thành lập bởi HCM sau thất bại của Pháp tại Điện Biên Phủ năm 1954. Thủ đô là Hà Nội. Miền Bắc Việt Nam là nhà nước CS đầu tiên tại Đông Nam Á. Trung Quốc và Nga đã hỗ trợ cho DRV.
 
Cái sau này gọi là “sự mệt mỏi với cuộc chiến” ở Mỹ có thể một phần nào đó được thúc đẩy bởi việc tìm cách nhận định ai đang chiến đấu với ai.
 
Nhà Nước Việt Nam, vào thời kì Bảo Đại, đã kịch liệt chống lại hiệp định vì một cuộc bầu cử “tự do” là điều bất khả thi bởi nửa Việt Nam CS kia có số dân số đông hơn và CS sẽ định đoạt về số phiếu của người dân tại Bắc Kỳ. Mỹ đồng ý với Bảo Đại rằng ý kiến về những cuộc bầu cử tự do là một điều mơ tưởng. Tuy nhiên, Mỹ đã không đồng ý để Bảo Đại nắm quyền miền Nam Việt Nam. Mỹ muốn một nhà lãnh đạo miền Nam Việt Nam không dính dáng đến thực dân Pháp và thủ tướng của Bảo Đại, Ngô Đình Nhiệm đã được ủng hộ, một chính trị gia mạnh mẽ, ông, mặc dù là người Công Giáo, lại có một tiếng tăm lớn là một người Việt theo chủ nghĩa dân tộc.
Từ quan điểm về miền Nam Việt Nam, những hiệp định của Geneva về cơ bản là giữa hai đảng—Pháp và Việt Minh—không bên nào có quyền pháp lý để quyết định tương lai của Việt Nam. Đoàn đại biểu miền Nam Việt Nam dẫn đầu bởi Ngô Đình Diệm, giống như Mỹ, đã không kí vào các Hiệp Định. Ông Diệm đã nghĩ rằng thật sai lầm khi giao một nửa Việt Nam vào tay CS. Là một người Công Giáo ông muốn một Việt Nam thống nhất theo phương Tây và không thuộc dưới chế độ CS độc tài vô thần.