Nợ công Việt Nam khác ra sao?

Nếu có ai hỏi các bạn nợ công Việt Nam khác với nợ công các nước khác như thế nào, thì bạn nên nói những lời sau đây:
1. Uy tín tín dụng của Việt Nam cực kỳ thấp
2. Ngân sách Việt Nam chủ yếu dành để duy trì bộ máy hành chính, chứ không phải phát triển hạ tầng hay các chương trình an sinh xã hội.
3. Những đồng nợ đó được dùng vào những việc không tạo ra giá trị, nên gần như không có khả năng trả nợ. Cách duy nhất để trả là vay thêm.
4. Nợ công không bao gồm tiền ODA, tiền viện trợ, hầu hết các công trình cơ sở hạ tầng đều được xây bởi vốn ODA.
5. Chi phí xây dựng ở Việt Nam cao gấp 20-30 lần nước khác. Vì sao thì tự hiểu nhé.
6. Tiền Việt Nam Đồng có giá trị rất thấp.
7. Chính người dân Việt Nam còn không tin vào giá trị trái phiếu, nếu chính người dân không tin thì người nước ngoài sẽ tin?
8. Kinh tế Việt Nam chủ yếu dựa vào bất động sản (bán đất), khai thác tài nguyên, ODA và kiều hối.

Chỉ nhận xét được nhiêu đó.
Ku Búa
https://www.facebook.com/cafekubua/posts/803874149746101