Nợ Công và Thâm Hụt Ngân Sách

Nhiều quốc gia trên thế giới đang vật lộn với các khoản nợ đau đầu. Từ điển kinh tế định nghĩa nợ công quốc gia là tổng khoản vay chưa đến hạn của một chính phủ.
Mặc dù thường được xem như gánh nặng, nợ cũng có cái hay của nó. Đây là thành tố quan trọng của tăng trường kinh tế, vì nó cho phép chính phủ có các khoản đầu tư bất khả thi nếu không đi vay.
Nhưng cần hiểu rằng nợ công có thể trở nên nguy hiểm. Nợ của một thế hệ có thể trở thành gánh nặng của thế hệ tiếp theo. Nhất là khi tiền đi vay không được đầu tư một cách sáng suốt.
Nợ công quốc gia khác với thâm hụt ngân sách. Nhưng chúng liên quan đến nhau. Thâm hụt ngân sách xảy ra khi tiền chảy vào ngân sách ít hơn tiền chay ra trong một năm.
Thâm hụt ngân sách hàng năm có thể tích tụ, chất thành nợ công khổng lồ. Chiến đấu với nợ công không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Năm 1999, chính phủ Mỹ ghi nhận ăn mừng thặng dư ngân sách đáng kể, nhưng nợ công nước này vẫn chiếm tới gần 50% GDP.
Nguồn: The Economist
Sub: Bizlive
Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM
https://www.facebook.com/cafekubua/videos/765115336955316/