Home / CHÍNH TRỊ / 14 câu nói của ‘Bà Đầm Thép’ AUNG SAN SUU KYI
ba-aung-san-suu-kyi-khong-phai-quyen-luc-noi-so-hai-moi-sinh-ra-tham-nhung-12-023459

14 câu nói của ‘Bà Đầm Thép’ AUNG SAN SUU KYI

14 câu nói của ‘Bà Đầm Thép’ AUNG SAN SUU KYI

Bài học ở đây là: đã đi là đi tới cùng, đánh phải đánh ở mặt trận.

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9 Slide10 Slide11 Slide12 Slide13 Slide14 Slide15