Home / Uncategorized / Tôi là Ku Búa

Tôi là Ku Búa

Tôi là Ku Búa. Một người bình thường, sinh ra ở một nước bất thường.